Αποποίηση Ευθύνης

CyprusInsuranceReview.com και CyprusInsuranceReview.com.cy (“CyprusInsuranceReview“)

 1. Η ιστοσελίδα CyprusInsuranceReview είναι ένα δημόσιο φόρουμ που παρουσιάζει γνώμες χρηστών για επιλεγμένα προϊόντα και ως τέτοιο οι απόψεις που εκφράζονται δεν αντανακλούν απαραίτητα τη γνώμη του CyprusInsuranceReview.
 2. Με την επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας συμφωνείτε στη δέσμευση και συμμόρφωση σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.
 3. Το υλικό στην ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί για σκοπούς γενικής πληροφόρησης μόνο. Οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα μπορεί να μην είναι απαραίτητα ακριβείς, πλήρεις ή τρέχουσες. Κανένας δεν θα πρέπει να προβεί ή να μην προβεί σε πράξεις με βάση αυτό το υλικό.
 4. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, το CyprusInsuranceReview (συμπεριλαμβανομένου για λογαριασμό των υπαλλήλων και αντιπροσώπων του) αποποιείται οποιαδήποτε και κάθε ευθύνη (συμπεριλαμβανομένης της υπαιτιότητας λόγω αμέλειας) προς κάθε άτομο, που εγείρεται λόγω ή σε σχέση με τη χρήση ή πρόσβαση στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των:
  • κάθε ενέργεια ή μη λήψη ενέργειας από οποιοδήποτε άτομο έχει πρόσβαση, κάνει λήψη, ανεβάζει αρχεία, χρησιμοποιεί, βασίζεται ή ασχολείται με οποιονδήποτε τρόπο με το υλικό της ιστοσελίδας ή με οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο
  • οποιαδήποτε λάθη ή παραλείψεις στην ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομένων αλλά μη περιορισμένων σε λάθη ή παραλείψεις που προκύπτουν ως αποτέλεσμα αμέλειας του CyprusInsuranceReview, των υπαλλήλων ή αντιπροσώπων του)
  • ή οποιαδήποτε καθυστέρηση ή διακοπή στην πρόσβαση ή χρήση της ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας στο διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομένης αλλά όχι περιορισμένης στην καθυστέρηση ή διακοπή που προκύπτει λόγω αμέλειας του CyprusInsuranceReview ή των υπαλλήλων ή αντιπροσώπων του).
 5. Αποδέχεστε κάθε κίνδυνο και ευθύνη για απώλειες, ζημίες, κόστη και άλλες συνέπειες ως αποτέλεσμα της άμεσης ή έμμεσης χρήσης της ιστοσελίδας και οποιασδήποτε πληροφορίας ή υλικού που διατίθεται στην ιστοσελίδα.
 6. Ενώ το CyprusInsuranceReview επιφυλάσσεται του δικαιώματος του, στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να διαγράψει, να αλλάξει ή να μετακινήσει κάθε μήνυμα ή άλλο αναρτημένο υλικό στην ιστοσελίδα, δεν υποχρεούται να κάνει κάτι τέτοιο ούτε έχει την υποχρέωση να ανανεώσει τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα ή να διορθώσει οποιαδήποτε ανακρίβεια στην ιστοσελίδα που μπορεί να γίνει εμφανής σε μεταγενέστερο χρόνο.
 7. Όπου το CyprusInsuranceReview διαφημίζει για λογαριασμό οποιουδήποτε ατόμου που τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες εμφανίζονται στην ιστοσελίδα (“πάροχος”) ή εμφανίζεται με τη μορφή λογότυπου ή με άλλον τρόπο σε διαφήμιση οποιουδήποτε παρόχου, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, κάθε τέτοια διαφήμιση ή αναφορά δεν πρέπει να νοείται ως:
  • εγκεκριμένη από το CyprusInsuranceReview
  • αναγνώριση ή παρουσίαση από το CyprusInsuranceReview κατάλληλη για συγκεκριμένο σκοπό
  • ή ως σύσταση ή εγγύηση από το CyprusInsuranceReview του ή για ή σε σχέση με το προϊόν ή υπηρεσία του παρόχου.
 8. Ομοίως, το CyprusInsuranceReview, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, ούτε δέχεται ούτε αναλαμβάνει την ευθύνη για το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχεται. Οι επισκέπτες στην ιστοσελίδα θα πρέπει να βασίζονται στις δικές τους έρευνες και να αναζητούν οποιαδήποτε διασφάλιση ή εγγυήσεις κατευθείαν από τον πάροχο της υπηρεσίας ή του προϊόντος.
 9. Το CyprusInsuranceReview δεν εγγυάται την ακρίβεια οποιωνδήποτε συνδέσμων περιεχομένου που διατίθενται στην ιστοσελίδα, ούτε την καταλληλότητα ή ακρίβεια οποιουδήποτε περιεχομένου που βρίσκεται σε αυτούς τους συνδέσμους. Οι σύνδεσμοι και τα πλαίσια που συνδέουν την ιστοσελίδα με άλλες ιστοσελίδες είναι μόνο για ευκολία και δεν σημαίνουν πως το CyprusInsuranceReview σχετίζεται με αυτές τις ιστοσελίδες, το περιεχόμενό τους ή όσους τις λειτουργούν ή συνεισφέρουν σε αυτές. Η χρήση ή εμπιστοσύνη στο περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.
 10. Το CyprusInsuranceReview δεν δηλώνει ή εγγυάται ότι οποιαδήποτε αρχεία που εμφανίζονται ή αποκτώνται από ή μέσω της ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας που συνδέεται με αυτά δεν περιέχουν ιούς ή άλλα ελαττώματα. Οποιαδήποτε τέτοια αρχεία παρέχονται και μπορούν να είναι προσβάσιμα και να χρησιμοποιούνται μόνο στη βάση ότι ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε ευθύνη για απώλεια, ζημία ή συνέπεια ως αποτέλεσμα άμεσης ή έμμεσης χρήσης αυτών των αρχείων.
 11. Εάν αισθάνεστε ότι οποιαδήποτε πληροφορία στην ιστοσελίδα έχει παραβιάσει δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.